• Wesele

  Będzie, będzie się działo. Naj­lep­sze zdję­cia to takie, które oddają kli­mat imprezy. Zawsze szu­kam eks­pe­ry­men­tów, gry świa­tła, poka­za­nia dys­kret­nego uśmie­chu po uda­nym pierw­szym tańcu. Jestem jak duch, zawsze w pobliżu, ale zupeł­nie niewidoczny.

 • Plener

  Sesja ple­ne­rowa musi być wyjąt­kowa. Każda Para powinna mieć inną, bo każdy z nas jest inny. Jeżeli macie pomysł i świetne hobby, które chce­cie poka­zać, czy też szu­ka­cie pod­po­wie­dzi będę miał dla Was sesję uszytą na miarę.

 • Ceremonia

  Klu­czowa część każ­dego ślubu. Czy w kościele, czy w urzę­dzie — zdję­cia z tego momentu są nie­po­wta­rzalne. Dla­tego ważne jest doświad­cze­nie: po ponad 100-ciu ślubach nie­wiele mnie już zaskoczy.

 • Przygotowania

  Chyba moja ulu­biona część zdjęć ślub­nych, ta naj­bar­dziej intymna. Pani Młoda cała w ner­wach szy­kuje się do ślubu, Pan Młody krąży i dopina ostat­nie szcze­góły. Warto się przyj­rzeć, jak wszyst­kie te wyda­rze­nia wyglą­dają z boku, bo w tym dniu nie zwraca się na takie szcze­góły uwagi.

Foto­graf ślubny Bydgoszcz

Foto­gra­fia ślubna to moja wie­lo­let­nia pasja. Od ponad 8 lat nie­prze­rwa­nie towa­rzy­szę Parom ślubny, fir­mom czy też lokal­nym poli­ty­kom i foto­gra­fuję wyda­rze­nia w któ­rych uczest­ni­czą. Jako repor­ter z zami­ło­wa­nia zawsze dbam o to, aby być nie­wi­docz­nym i nie inge­ro­wać w to, co się dzieje, chyba że sytu­acja tego wymaga. Reży­se­ro­wane uję­cia, powtórki, prze­ry­wa­nie czy prze­szka­dza­nie pod­czas zabawy? Nigdy nie lubi­łem, kiedy mnie tak foto­gra­fo­wano więc i sam tak nie robię.

Wyko­nuję kla­syczne zdję­cia, ponie­waż uwa­żam, że zdję­cia zro­bione w ten spo­sób nawet za 20 lat nie wyjdą z mody i nadal będą cie­szyć Pań­stwa oczy. Foto­gra­fie ślubne wyko­nuję głów­nie na tere­nie woje­wódz­twa kujawsko-pomorskiego naj­czę­ściej w Byd­gosz­czy i oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach, cho­ciaż zda­rza mi się wyje­chać poza jego gra­nice. Co ofe­ruję jako foto­graf ślubny dla Par ślub­nych z Byd­gosz­czy i województwa?

 • pew­ność, że zdję­cia będą zrobione,
 • świet­nej jako­ści sprzęt,
 • uni­ka­tową, bar­dzo kolo­rową obróbkę,
 • cie­kawe pro­po­zy­cje plenerów,
 • ter­mi­no­wość odda­nia mate­riału (21 dni roboczych),
 • dobrą pogodę w dniu ślubu (na żadnym z foto­gra­fo­wa­nych przeze mnie ślubów nie padało!),

Dla każ­dego klienta two­rzę indy­wi­du­alne albumy, z dosko­na­łej jako­ści mate­ria­łów. Karty wyko­nane są z papieru foto­gra­ficz­nego Fuji, na który jest dokład­nie 100 lat gwa­ran­cji. Dzięki temu każde uchwy­cone wspo­mnie­nie pozo­sta­nie nie­zmie­nione przez lata. Na Stale posze­rzam zakres ofe­ro­wa­nych usług, tak aby dopa­so­wać je do Pań­stwa potrzeb. Wyko­nuję zdję­cia z wszel­kiego typu imprez, z któ­rej chce­cie mieć Pań­stwo wyjąt­kową pamiątkę, obo­jęt­nie czy są to chrzciny, I Komu­nia czy wie­czo­rek panień­ski. Dla sta­łym klien­tom pro­po­nuję 10% rabat na prak­tycz­nie każdą z usług.

Fotografia ślubna

Klasyczne zdjęcia ślubne, naturalne, reportażowe. Nie lubisz sztuczności? Sprawdź moje zdjęcia.


Przy­go­to­wa­nia

przygotowania


Cere­mo­nia

ceremonia


Wesele

wesele


Ple­ner

plener

Opinie

zebrane przez ponad 8 lat praktyki.

DSC_6930

Sabrina i Tomasz

Bar­dzo fajna współ­praca — pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Pod­czas cere­mo­nii nie­zau­wa­żalny, wszyst­kie piękne chwile zostały arty­stycz­nie uchwy­cone , bar­dzo miły kon­takt. Gorąco polecamy.

Sabrina i Tomasz

Marta i Mateusz

Marta i Mateusz

Dziękujemy za pamiątkę w postaci zdjęć uwieczniających ten szczególny dla nas dzień! Przemka możemy polecić każdej parze, która spodziewa się w pełni profesjonalnego podejścia, przyjacielskiego nastawienia i znakomitego efektu. Pozdrawiamy i naprawdę szczerze polecamy.
IMGP2446

Urszula i Stanisław

Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni ze współ­pracy z panem Prze­mkiem. W trak­cie ślubu i wesela wyka­zał się pro­fe­sjo­na­li­zmem, a pod­czas sesji w ple­ne­rze — dużym poczu­ciem humoru! Nie mogli­śmy wybrać lep­szego fotografa!

Urszula i Stanisław

dsc_3041

Ali­cja Ciechanowicz

Wystar­czył jeden moment – jedno zdję­cie — przy szu­ka­niu foto­grafa na ślub, żeby stwier­dzić, że Prze­my­sław Dur­czak to pro­fe­sjo­na­li­sta w każ­dym calu i wła­ściwy czło­wiek na wła­ści­wym miej­scu. W dniu ślubu był zarówno foto­gra­fem, logi­sty­kiem, jak i psy­cho­lo­giem. W trak­cie uro­czy­sto­ści i zabawy potra­fił się zaka­mu­flo­wać — nie czu­li­śmy, że wśród nas jest foto­graf. Dla­tego mocno się zdzi­wi­łam przy odbio­rze zdjęć, bo nie mia­łam poję­cia , kiedy on je wszyst­kie zdą­żył pstryk­nąć. „Zła­pał chwilę” na wszyst­kich fot­kach, a to chyba główna zaleta dobrego foto­grafa. Wspa­niale współ­pra­co­wało nam się pod­czas robie­nia zdjęć ple­ne­ro­wych — wysłu­chał, ogar­nął, pora­dził. Pole­cam wszyst­kim nie­zde­cydo wanym – nie zwle­kaj­cie zbyt długo, bo potem może być za późno! A takich pięk­nych zdjęć jak Prze­mek, nikt Wam nie zrobi.

Ali­cja Ciechanowicz

DSC_4804

Agnieszka i Marcin

Pan Prze­mek jest foto­gra­fem naprawdę god­nym pole­ce­nia. Dużo inwen­cji twór­czej oraz cie­kawe spoj­rze­nie na temat:) Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni i życzymy dal­szych sukcesów:)

Agnieszka i Marcin

Zdjecie_055

Alina i Karol

Ser­decz­nie pole­camy Pana Prze­my­sława, w tym dniu peł­nym emo­cji jest dla Panny Mło­dej ostoją spo­koju (szcze­gól­nie w trak­cie przy­go­to­wań u fry­zjera i kosme­tyczki) i wpro­wa­dza miłą atmos­ferę. W zdję­ciach potrafi uchwy­cić piękno chwili. Dodat­ko­wym atu­tem foto­grafa jest gwa­ran­cja dobrej pogody! :)

Alina i Karol

DSC_8735

Ewa i Tomek

Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni ze współ­pracy, zdję­cia, które otrzy­ma­li­śmy są świetne. Foto­graf wyko­nał swoją pracę dokład­nie tak jak tego chcie­li­śmy. Polecamy!

Ewa i Tomek

IMGP3159

Jola i Grzegorz

Prze­mek ma cie­płe, spo­kojne uspo­so­bie­nie. Dobrze się z nim roz­ma­wia, jest uło­żony i chętny do współ­pracy, pil­nuje ter­mi­nów o czym młode pary w goni­twie przy­go­to­wań zapominają…duży plus:) pod­czas samej uro­czy­sto­ści i zabawy (tu — wybacz Prze­mku:) w ogóle nie odczuwa się obec­no­ści foto­grafa — opi­nia nasza i gości wesel­nych.…… a jesli cho­dzi o naj­waż­niej­sze– zdjęcia.…cóż, abso­lut­nie nie żału­jemy wyboru!:) foto­gra­fie bar­dzo nastro­jowe ( co nie zna­czy ze wszyst­kie zamy­ślone) swiet­nie uchwy­cone chwile, żywe, natu­ralne, bez żadnych “doszy­wa­nych” gołąb­ków, z dobrym świa­tłem, robione róż­nymi tech­ni­kami, porząd­nej jakości.…a ple­ner to miło spę­dzony ponie­dział­kowy pora­nek, z któ­rego powstały bajeczne zdję­cia :) dzie­ku­jemy Prze­mku za współprace.…i dobrą robotę:)

Jola i Grzegorz

DSC_0719

Karo­lina i Kamil

Prze­mek foto­gra­fo­wał nas już kil­ku­krot­nie. Od ślubu, przez sesję cią­żową, po sesję nowo­rod­kową. Teraz pla­nu­jemy pierw­sze uro­dziny naszej córeczki i wiemy, że Prze­mka nie może na nich zabrak­nąć. W cza­sie ślubu był abso­lut­nie nie­wi­dzialny, pomimo swo­ich dwóch metrów wzro­stu , w cza­sie sesji ple­ne­ro­wej i cią­żo­wej potra­fił wykre­ować fajną, intymną atmos­ferę, a robiąc zdję­cia nowo­rod­kowe na pierw­szym miej­scu sta­wiał wygodę i kom­fort naszego maleń­stwa. Co naj­waż­niej­sze, że każ­dym razem otrzy­my­wa­li­śmy to na czym nam zale­żało — piękne, kla­syczne zdję­cia, które zostaną z nami przez lata. I już nie możemy docze­kać się kolejnych.

Karo­lina i Kamil

Melania i Adam

Mela­nia i Adam

“Jeśli ceni­cie sobie pełen pro­fe­sjo­na­lizm oraz chce­cie żeby wasze zdję­cia wyglą­dały nie­sa­mo­wi­cie to ser­decz­nie pole­camy pana Prze­my­sława . Jego zna­kiem roz­po­znaw­czym jest wspa­niała jakość wyko­ny­wa­nych zdjęć oraz nie­kon­wen­cjo­nalne podej­ście do tematu. Jesz­cze raz dzię­ku­jemy za wspa­niałe chwile i szcze­rze polecamy!!!”
Zdjecie_043

Agnieszka

Korzy­sta­li­smy z usług foto­gra­ficz­nych pana Prze­my­sława. Była to sama sesja ple­ne­rowa. Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni z efek­tów i szcze­rze możemy pole­cić innym parom, które poszu­kują pro­fe­sjo­nal­nego foto­grafa. Sesja prze­bie­gała w swo­bod­nej atmos­fe­rze. Pan Prze­my­sław był otwarty na nasze pro­po­zy­cje, jed­nak potra­fił też dora­dzić, gdy bra­ko­wało nam pomy­słów odno­śnie miejsc jak i samego pozo­wa­nia. Zdję­cia wyszły piekne, natu­ralne. Cudowne uję­cia. Ser­decz­nie polecamy:)
dsc_1286

Agnieszka i Kamil

Pro­fe­sjo­na­lizm, indy­wi­du­alne podej­ście do klienta, sym­pa­tyczna atmos­fera pod­czas wyko­ny­wa­nia sesji zdję­cio­wych — to wszystko otrzy­ma­li­śmy jako gra­tis
za każ­dym razem, kiedy współ­pra­co­wa­li­śmy z Prze­mkiem Dur­cza­kiem. Wyko­nane przez niego zdję­cia są dla nas nie­sa­mo­witą pamiątką, ponie­waż cha­rak­te­ry­zują się nie­zwy­kłą este­tyką,
a jed­no­cze­śnie przed­sta­wiają nasze wspo­mnie­nia w spo­sób natu­ralny. Naj­waż­niej­sze chwile z naszego życia były uwiecz­nione w kadrze Prze­my­sława Dur­czaka — ślub, ocze­ki­wa­nie na dziecko i
chrzciny. Oka­zje były różne, ale nasza satys­fak­cja za każ­dym razem na tym samym, naj­wyż­szym pozio­mie.

Jeśli poja­wią sie kolejne, ważne chwile do uwiecz­nie­nia w naszym życiu, to z pew­no­ścią
popro­simy o to Prze­mka. Z peł­nym prze­ko­na­niem pole­camy tego fotografa!

Agnieszka i Kamil

DSC_0484

Magda i Daniel

Foto­graf godny pole­ce­nia! Pro­fe­sjo­nalne podej­scie do pracy, piękne zdję­cia i miła atmos­fera. Czyli wię­cej już niczego nie trzeba, bo jest wszystko! :)

Magda i Daniel

IMGP1831

Anna Wysocka i Michał Walczak

Reko­men­da­cje Niniej­szym chcie­li­by­śmy zare­ko­men­do­wać pana Prze­mka jako foto­grafa na uro­czy­stość weselną. Pan Prze­mek był foto­gra­fem na naszym ślubie w kwiet­niu 2009. Zdję­cia wyko­ny­wane były dys­kret­nie co w sytu­acji stre­su­ją­cej jest nie­zwy­kle ważne. Jakość zdjęć jest bar­dzo dobra i wszyst­kie istotne momenty zostały uwiecz­nione. Parę dni po ślubie umó­wi­li­śmy się na sesję ple­ne­rową. Na szcze­gólne wyróż­nie­nie zasłu­żyła świetna atmos­fera pod­czas sesji, kre­atyw­ność w dobo­rze miejsc i póz. Efekty pracy pana Prze­mka otrzy­ma­li­śmy na pły­cie CD, gdzie znaj­do­wały się wszyst­kie zdję­cia oraz pre­zen­ta­cja. Dodat­kowo dosta­li­śmy śliczne albumy z wybra­nymi zdję­ciami. Jesz­cze raz chcie­li­by­śmy pod­kre­ślić pro­fe­sjo­na­lizm pana Przemka.

Anna Wysocka i Michał Walczak

051

Agnieszka i Marcin

Prze­mek jest auto­rem zarówno naszych zdjęć ślub­nych jak i zdjęć z chrztu naszej córeczki. Za każ­dym razem współ­praca prze­bie­gała bez naj­mniej­szych pro­ble­mów i w bar­dzo miłej atmos­fe­rze. To foto­graf, który umie się zna­leźć w każ­dej sytu­acji i zro­bić wspa­niałe zdję­cia w każ­dych warun­kach. Jak ktoś mnie pyta o foto­grafa, zawsze podaję kon­takt do Prze­mka, jesz­cze nikt z moich przy­ja­ciół się nie zawiódł.

Agnieszka i Marcin

Pakiety ślubne

specjalnie dla Ciebie, nie ważne czy masz małe przyjęcie, czy wesele na 300 osób.

 • Pakiet Podstawowy

  1950 PLN
  • zdję­cia z uroczystości
  • zdję­cia wesela do 1 w nocy lub oczepin,
  • zdję­cia plenerowe,
  • fotok­siążka 24 stron, for­mat 20x20
  • zdję­cia na pły­cie mini­mum 300 sztuk
  • pre­zen­ta­cja multimedialna
 • Pakiet Standardowy

  2400 PLN
  • zdję­cia z przy­go­to­wań,
  • zdję­cia z uroczystości,
  • zdję­cia z wesela do 1 w nocy lub oczepin,
  • zdję­cia plenerowe,
  • Fotok­sięga 24 stron, 30x30 (lub album kla­syczny)
  • zdję­cia na pły­cie mini­mum 350 sztuk
  • pre­zen­ta­cja multimedialna
 • Pakiet Premium

  3100 PLN
  • sesja narze­czeń­ska
  • zdję­cia z przy­go­to­wań,
  • zdję­cia z uroczystości,
  • zdję­cia z wesela do 1 w nocy lub oczepin,
  • zdję­cia plenerowe,
  • Fotok­sięga 24 stron, 30x30 (lub album kla­syczny)
  • 2 Fotok­siążki 24 stron, 20x20
  • zdję­cia na pły­cie mini­mum 350 sztuk
  • 20 zdjęć Fuji Instax
  • pre­zen­ta­cja multimedialna

Kontakt

 

Prze­my­sław Dur­czak — Foto­gra­fia
Tel. 794794374
E-mail: przemyslawdurczak@gmail.com

Twit­ter: PDur­czak
Adres
ul. Jagiel­loń­ska 24
85–097 Byd­goszcz
NIP: 8882927469